Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD […]

Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc […]

Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế các Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng […]

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng: Người lao động tham gia thực hiện các sản phẩm, dịch vụ […]

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày 06/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật […]

Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu […]

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội : Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. […]

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; […]

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2017. Download tập tin đính kèm: 53-2017-ND-CP-08-05-2017.pdf

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ: về sửa đổi, bổ sung một số điều nghỊ đỊnh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017. Download tập tin đính kèm: 42_2017_ND_CP_05_04_2017.pdf