Luật số 03/2016/QH14 – Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Luật số 03/2016/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Luật này bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây:
a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.
b) Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Download tập tin đính kèm:

03_2016_QH14_22_11_2016.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *